logo U£

Baza opracowywana przez Bibliotekê Uniwersytetu £ódzkiego


Instrukcja quasi belief Jednostki organizacyjne Typy publikacji (formalne) Typy publikacji (merytoryczne) Kody jêzyków
£±czenie warunków

Zawê¿anie wyników
Rok publikacje: wszystkie lata   wybrany rok   zakres lat  
Zawê¿aj do wskazanych jêzyków publikacji [dowolny kongresowy] [polski] [angielski] [rosyjski] [niemiecki] [francuski] [hiszpañski] [w³oski] [czeski]
Prace: z czasopism
z czasopism z tzw. Listy Filadelfijskiej beehive kiln
z czasopism z Impact Factor (727) 226-6954
z punktacj± MNiSW 4843307997
Ograniczenie wyszukiwania do prac: [ z tekstem dostêpnym w Internecie ]
    [ z dostêpnym abstraktem ]
Format: Szeregowanie:

Kontakt z Bibliotek± Uniwersytetu £ódzkiego 770-748-7466 System Expertus® SPLENDOR Poznañ Analiza bibliometryczna Ranking

Ostatnia aktualizacja: 2018.11.20 06:57:22             Ostatni dostêp do bazy: 2018.11.20 07:40:21            Liczba u¿ytkowników (od 2014.07.30): 135857
IP u¿ytkownika: 54.160.140.59