B. Němcovej 3
042 00 Košice
tel.: +421-55-602 76 02 (sekretariát)
fax: +421-55-62 535 82
dispečing: +421-55-602 76 44 /76 55
       +421-55-602 51 33 (VoiceMail)

O nás

 

UVT

Ústav výpočtovej techniky (ÚVT) je pracoviskom s celouniverzitnou pôsobnosÅ¥ou, ktorého hlavným poslaním je zabezpečovaÅ¥ rieÅ¡enie úloh spojených s rozvojom a využívaním informačných a komunikačných technológií na Technickej univerzite v KoÅ¡iciach (TUKE) v spolupráci s fakultnými počítačovými uzlami. Je regionálnym uzlom Slovenskej akademickej dátovej siete SANET.

Hlavné oblasti pôsobenia ÚVT sú:

  • OblasÅ¥ počítačových sietí
    kde zabezpečuje budovanie a prevádzku komunikačnej infraÅ¡truktúry univerzitnej počítačovej siete TUNET, ktorá je pripojená do počítačovej siete SANET rýchlosÅ¥ou 10 Gb/s a prevádzku sieÅ¥ových služieb pre viac ako 1800 zamestnancov a vyÅ¡e 13000 Å¡tudentov TUKE - elektronická poÅ¡ta, centrálna autentifikácia pomocou LDAP servera, prevádzka www servera TUKE, firewall, diskusné kluby, hypernewsy, ftp, monitoring počítačovej siete TUNET atď.
  • OblasÅ¥ informačných systémov
    kde zabezpečuje vývoj, implementáciu, správu a prevádzku, vrátane integrácie celouniverzitných informačných systémov, založených na moderných technológiách ako sú napr. SQL, klient/server, viacvrstvové architektúry, www a pod. NajvýznamnejÅ¡ie z nich sú pedagogický informačný systém a  finančný informačný systém SAP R/3 , vrátane modulu riadenie ľudských zdrojov.

ÚVT sa podieľa na zavádzaní moderných informačných a komunikačných technológií do reálnej praxe univerzity, ako je napr. systém identifikačných kariet zamestnancov a Å¡tudentov, ktoré sú využívané nielen v internom ale aj externom prostredí (stravovanie, knižničné služby, prístupové systémy, dopravné systémy, kopírovacie a tlačové služby).

Okrem uvedených oblastí ÚVT zabezpečuje po odbornej stránke inováciu, nákup a servis celouniverzitnej výpočtovej techniky.

 

Akcie dokumentu
Privátna zóna


 
  • Email - prihlásenie
  •  
2009 Ústav výpočtovej techniky