Stempel BB


stempel bb

Stempel BB powstał w 1989 roku. Pocz±tkowo nasza oferta obejmowa³a piecz±tki, w ci±gu 20 lat firma poszerzy³a wachlarz us³ug. Obecnie ¶wiadczymy kompleksowe us³ugi poligraficzne, grawerskie i oczywi¶cie piecz±tkarskie. W³asny sklep z artyku³ami biurowymi i szkolnymi dope³nia nasz± ofertê.


Catoquina


Stempel BB
ul. Poloniusza 11, 20-711 Lublin, tel.: 81 526 99 11, email:626-579-0806

made in: quaint.pl