วารสารพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต

Volume 12 Number 2
July - December 2018

สื่อเสริมการเรียนรู้ออนไลน์เพื่อการเรียนเภสัชวิทยา เรื่อง ยาต้านหนอนพยาธิ
ธิดารัตน์ เพ็ชรมณี* ณิชมน ประกอบแก้ว วริศรา ภิกษาวงศ์ นภาพร ลักขณา และ ธิติยา ลักคุณะประสิทธิ์

การใช้โปรแกรม Mentimeter เพื่อเสริมสร้างความยึดมั่นผูกพันในชั้นเรียน ของนิสิตระดับปริญญาบัณฑิตคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ธีรภัทร กุโลภาส

Developing Higher Order Thinking Skills of Junior Students through the Flipped Classroom Instruction and Task-Based Teaching in a Literature Course
Soudaya Orprayoon

การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียสำหรับการอบรมการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชอย่างง่ายสำหรับนักเรียน
พิมพ์ชนก สุวรรณศรี ไพรสันต์ สุวรรณศรี และ กิตติศักดิ์ โชติกเดชาณรงค์

การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ เรื่อง การค้นหาและการจัดเก็บข้อมูลกลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา
มาลิสา ทองส่งโสม* กุสุมา ใจสบาย และ กรวรรณ สืบสม

การพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครูภาษาอังกฤษโดยใช้การพัฒนาบทเรียนร่วมกัน ในโรงเรียนประถมศึกษาจังหวัดนนทบุรี
ศิตา เยี่ยมขันติถาวร

การศึกษาความเข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ โดยใช้กลวิธีการสอน แบบการทำนาย การสังเกต และการอธิบาย เรื่อง ไฟฟ้าและแม่เหล็ก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
รุ่งนภา บุญเกี๋ยงวงค์* อรรถพล อ่ำทอง และ ธิติยา บงกชเพชร

The Development of ASEAN Youth Leader Training Program on Socio-Cultural Community for Upper-Secondary Students
Saksit Husmin* Songkoon Chantachon and Angthong Boonserm

ผลการใช้หนังสือเรียนดิจิทัลตามแนวคิดผู้เรียนเป็นสำคัญ เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักเรียนในระดับประถมศึกษา
สิริรัตน์ วัฒนสมศรี* และ นัทธีรัตน์ พีระพันธุ์

การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ระหว่างความพร้อมในการเรียนรู้แบบนำตนเอง และความสามารถทางการเรียนของผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นชั้นปีที่ 1
ชฎาภรณ์ จันทร์ประเสริฐ

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์และความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวโดยการใช้คำถาม ร่วมกับการแก้ปัญหาด้วยกลวิธี STAR
วรกร เกตุสถิตย์* และ ชานนท์ จันทรา

ผลของการใช้เทคนิคการสะท้อนคิดของนักศึกษาพยาบาลต่อทัศนคติวิชาชีพ ความมั่นใจและผลสัมฤทธิ์ ของการฝึกปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน
ธณิดา พุ่มท่าอิฐ* และ มนสภรณ์ วิทูรเมธา