ข่าว & กิจกรรม

**กรมโรงงานอุตสาหกรรมขอเชิญสถานประกอบการอุตสาหกรรมที่สนใจเข้าร่วมโครงการพัฒนาและยกระดับผู้ประกอบการจัดการของเสียอันตรายภาคอุตสาหกรรม โครงการย่อยที่ 1 โครงการพัฒนาศักยภาพการใช้ประโยชน์กากของเสีย (ภายใต้ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและยกระดับผู้ประกอบการจัดการของเสียอันตรายภาคอุตสาหกรรม)

6476711448

**กรมโรงงานอุตสาหกรรมขอเชิญสถานประกอบการอุตสาหกรรมที่สนใจ ร่วมโครงการให้คำแนะนำเชิงลึกแก่สถานประกอบการเพื่อมุ่งสู่การเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวในพื้นที่กรุงเทพมหานคร พื้นที่ที่ 2 และสถานประกอบการอุตสาหกรรมในจังหวัดสมุทรปราการ และจังหวัดฉะเชิงเทรา (ฟรี !!! ด่วนจำนวนจำกัด)

อ่านเพิ่มเติม»

งานบริการด้านการตรวจสอบการปนเปื้อนในดิน และน้ำใต้ดินภายใต้กฎกระทรวงอุตสาหกรรม
เรื่องควบคุมการปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดินภายในบริเวณโรงงาน พ.ศ. 2559 

757-556-3781

เรื่องการเตรียมความพร้อมเพื่อดำเนินการภายใต้กฎกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องการควบคุมการปนเปื้อนดินและน้ำใต้ดินภายในบริเวณโรงงาน พ.ศ. 2559 วันจันทร์ที่ 12 กันยายน 2559 ณ ห้องสวนหลวง 1-3 ชั้น 1 โรงแรม โนโวเทล กรุงเทพ บางนา 

7243247518

การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 โครงการศึกษาและจัดทำรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

อ่านเพิ่มเติม»

ภาพบรรยากาศกิจกรรมการแนะนำข้อมูลโครงการแก่ผู้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ à¸‡à¸²à¸™à¸¨à¸¶à¸à¸©à¸²à¸£à¸²à¸¢à¸¥à¸°à¹€à¸­à¸µà¸¢à¸”ความเหมาะสม ออกแบบ และศึกษาวิเคราะห์โครงการตามพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 ส่วนต่อขยาย โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว – สำโรง

4238122800

ภาพบรรยากาศการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 à¸‡à¸²à¸™à¸¨à¸¶à¸à¸©à¸²à¸£à¸²à¸¢à¸¥à¸°à¹€à¸­à¸µà¸¢à¸”ความเหมาะสม ออกแบบ และศึกษาวิเคราะห์โครงการตามพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 ส่วนต่อขยาย โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว – สำโรง

อ่านเพิ่มเติม»

 

(360) 381-4816(847) 593-8139